gloria-tur.com

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ԱՌԱՋԱՐԿ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
«Գլորիա2020 սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն» ՍՊԸ-ն, որը ներկայացված է որպես
գլխավոր տնօրեն՝ Զոյա Հովհաննեսի Ջուլհակյան , այսուհետ `Կապալառու, մի կողմից, հրապարակում է
ծառայությունների այս առաջարկը, որը առաջարկ է երրորդ անձանց (այսուհետ` հաճախորդ) `համաձայն 2-րդ
կետի: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 437-րդ հոդված (ՍԴ):  
1. Տերմիններ և սահմանումներ
1.1. «Առաջարկ». Այս առաջարկը, որը պարունակում է պայմանագրի բոլոր էական պայմանները, որոնցից
Կապալառուի կամքը երևում է, որ կնքում է պայմանագիրը սույն առաջարկության մեջ նշված պայմաններով
`ցանկացած անձի, ով պատասխանում է:
1.2. Gloria Tour — կայք, որը գտնվում է ՝ http://gloria-tur.com
1.3. «Առաջարկի ընդունում». Հաճախորդի կողմից սույն առաջարկով նախատեսված գործողությունների
ավարտը, առաջարկի պայմանները անձի կողմից ամբողջությամբ ընդունելու ապացույց է, ներառյալ սույն
առաջարկով սահմանված պայմանները կատարելու համար գործողությունների ավարտը:
1.4. «Հաճախորդ». Չափահաս ունակ անհատ, անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ, որն առաջարկի
ընդունման արդյունքում էլեկտրոնային եղանակով պայմանագիր է կնքել Կապալառուի հետ և դրանով ստացել է
Կապալառուի ծառայություններ ստանալու և դրանով լիարժեք կատարելու իրավունք:
1.5. «Համաձայնագիր». Նշանակում է, որ սույն Առաջարկն է Պատվիրատուի կայքում Հաճախորդի կողմից
ընտրված ծառայությունների մատուցման համար, որը կնքվում է Կապալառուի և Հաճախորդի միջև՝ Հաճախորդի
կողմից առաջարկի ընդունման արդյունքում, որը Կապալառուին և Հաճախորդին է վերապահված սույն
Առաջարկով սահմանված իրավունքներով և պարտականություններով: Ցանկացած հղում սույն առաջարկին
(Համաձայնագրի հոդված) և (կամ) դրա պայմաններին նշանակում է համապատասխան հղում սույն առաջարկին
և (կամ) դրա պայմաններին: Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր ՝ Հաճախորդի պարզ էլեկտրոնային
ստորագրությամբ կնքված էլեկտրոնային փաստաթղթեր ստեղծելով (այդ թվում `դրանց առաջարկներին կցելով`
առաջարկի ընդունման արդյունքում կողմերի տվյալները, առաջարկվող ծառայությունների նկարագրությունը և
այլն):
1.6. «Կողմերը» — համատեղ, որոնք կոչվում են Համաձայնագրի կողմեր ​​`Կապալառու և Հաճախորդ:
1,7: «Ծառայություն» / «Ծառայություններ». Կապալառուի գործունեությունը, որը կապված է բնակչությանն
ուսուցողական ծառայություններ մատուցելու հետ ՝ հաճախորդներին մատուցելով Կապալառուի վեբ կայքի
որոշակի բաժիններ, կամ Կապալառուի բովանդակությանը հասանելիություն ապահովելով, ներառյալ հեռավար
ուսուցման դասընթացների և վեբբինարների տրամադրումը՝ առցանց հեռարձակումների և շնորհանդեսների
ձևաչափով Ինտերնետում իրական ժամանակում կամ ձայնագրություններում: Ծառայությունների
նկարագրությունը, դրանց պայմանները և արժեքը հասանելի են Կապալառուի կայքում ՝ http://gloria-tur.com

1.8. Հաճախորդի կողմից ընտրված Ծառայությունների պայմանները դառնում են Համաձայնագրի մաս:
2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
2.1. Այս առաջարկը սահմանում է Կապալառուի և Հաճախորդի միջև պայմանագրի բոլոր հիմնական
պայմանները, ներառյալ Կապալառուի ծառայություններ մատուցելու կարգը:
2.2. Առաջարկը, ինչպես նաև կապալառուի ծառայությունների վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները՝
ծառայությունների արժեքը, տեսակները և պայմանները հրապարակվում են Կապալառուի կայքում:
3. Պայմանագրի առարկան
3.1. Կապալառուն պարտավորվում է հաճախորդին տրամադրել իր ընտրած Ծառայությունները:
3.2. Հաճախորդը պարտավորվում է վճարել Ծառայությունների համար սույն Համաձայնագրով սահմանված
պայմաններով և կարգով:
4. Պայմանագրի կնքման ընթացակարգը, ծառայությունների վճարման կարգը
4.1. Սույն առաջարկի պատշաճ անվերապահ ընդունումը `համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 438-րդ
հոդվածի, դա Կապալառուի Ծառայությունների Հաճախորդի կողմից վճարումն է` 100% կանխավճարի հիման
վրա:
4.2. Ծառայությունների արժեքը և հաճախորդի ծառայությունների վճարման եղանակը: Վճարման համար
կապալառուին տրամադրվող լռացուցիչ հնարավորությունեի նկարագրությունը և ծառայությունների
մատուցումը հրապարակվում է կապալառուի կայքում: Ծառայությունները վճարելիս և (կամ) պատվիրելիս
Հաճախորդը լիարժեք և անվերապահ վճարման պահին համաձայնություն է հայտնում ուժի մեջ մտնող
Առաջարկության պայմաններին, որոնց մաս են կազմում Ծառայությունների մատուցման պայմանները:
5. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
5.1. Հաճախորդը պարտավորվում է.
5.1.1. ամբողջությամբ վճարել Ծառայությունների համար `100% կանխավճարի կարգով, մինչև դրանց
մատուցման սկիզբը.
5.1.2. տեղեկացնել Կապալառուին այն տեղեկությունների (ներառյալ անձնական տվյալների) մասին, որոնք
Կապալառուին անհրաժեշտ են հաճախորդին մատուցել Ծառայություններ և կատարել Պայմանագրով և
Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սահմանված այլ պարտավորություններ:
5.1.3. ինքնուրույն վերահսկել Կապալառուի կայքում տեղադրված տեղեկատվության ցանկացած թարմացում ՝
ներառյալ Ծառայությունների մատուցման պայմանների փոփոխությունները, սույն Համաձայնագրում կատարված
փոփոխությունները և ցանկացած այլ նյութեր, որոնք անմիջականորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում են

Ծառայության մատուցման կամ դրանց վրա ազդելու վրա: Հաճախորդը կորցնում է իրավունքը `վկայակոչելու
այդ փոփոխությունների մասին տեղեկացվածության պակասը, եթե այդպիսի փոփոխությունները տեղադրված են
Կապալառուի կայքում:
5.1.4. չվերարտադրել (պատճենել), տարածել, հանրությանը չբերել և որևէ այլ կերպ չօգտագործել մտավոր
գործունեության որևէ արդյունք, որը Հաճախորդին հասանելի է դառնում գործընթացում կամ Ծառայությունների
մատուցման արդյունքում:
5.2. Հաճախորդն իրավունք ունի ստանալու պատվիրված Ծառայությունը նախապես կատարելով վճարում:
5.3. Կապալառուն պարտավորվում է հաճախորդի կողմից ընտրված Ծառայությունը կազմակերպել և մատուցել
որակյալ ձևով՝ հաշվի առնելով այն Ծառայության նկարագրությունը, որը ընտրվում է Հաճախորդի կողմից:
5.4. Կապալառուն իրավունք ունի.
5.4.1. կանխել այն անձանց Ծառայությունների ստացումը, որոնց տվյալները տրված են Համաձայնագրի
ավարտին և չեն համընկնում այն ​​անձանց տվյալների հետ, որոնք հավակնում են ծառայություններ
մատուցելուց անմիջապես առաջ Ծառայությունների մատուցմանը.
5.4.2. ինքնուրույն ընտրել Ծառայությունների մատուցման ձևը ՝ հաշվի առնելով հաճախորդի կողմից ընտրված
Ծառայությունների մատուցման պայմանները.
5.4.3. ցանկացած պահի ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն փոխել Ծառայությունների նկարագրությունը ՝
հաշվի առնելով հաճախորդի նախնական ծանուցումը. այդպիսի փոփոխություններն ու լրացումներն ուժի մեջ են
մտնում համապատասխան ծանուցումից անմիջապես հետո, որը կարող է ուղարկվել Հաճախորդին ցանկացած
ձևով, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանով ՝ համապատասխան ծանուցագիր տեղադրելով Կապալառուի
կայքում և (կամ) այլ ձևերով:
6. ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
6.1. Հաճախորդը պետք է ամբողջությամբ փոխհատուցի Կատարողի կողմից կրած վնասները `Հաճախորդի կամ
երրորդ անձի կողմից Պայմանագրի պայմանների խախտման դեպքում, որի շահերից ելնելով է Հաճախորդը կնքել
Համաձայնագիրը:
6.2. Հաճախորդը պատասխանատու է Ծառայությունները պատվիրելիս Կապալառուին տրամադրված
տեղեկատվության ամբողջականության և ճշգրտության համար: Կապալառուին տրամադրված տեղեկատվության
(ներառյալ անձնական տվյալների) փոփոխության դեպքում, Հաճախորդը պարտավոր է Կապալառուին
տեղեկացնել համապատասխան փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10 (տաս) օրացուցային օրվա
ընթացքում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ, բայց ոչ ուշ, քան Ծառայությունների մատուցման
սկսման օրվանից 2 (երկու) օր առաջ: . Հաճախորդը ինքնուրույն և ամբողջությամբ կրում է Կապալառուից
համապատասխան տեղեկատվության (ներառյալ անձնական տվյալների) բացակայության հետ կապված բոլոր
ռիսկերը:

6.3. Կողմերը կազատվեն Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ
կատարման համար պատասխանատվությունից, եթե ապացուցեն, որ պատշաճ կատարումը անհնար էր
ֆորսմաժորային հանգամանքների պատճառով, որոնք կողմերը չէին կարող կանխատեսել և խուսափել `ֆորս
մաժորային հանգամանքներից: Ավելին, ֆորսմաժորային հանգամանքների առկայությունը երկարացնում է այն
ժամանակահատվածը, որով Կողմերը կատարում են Համաձայնագրով ստանձնած իրենց պարտավորությունները
մինչև համապատասխան ֆորսմաժորային հանգամանքների ավարտը: Եթե ​​այդ հանգամանքները վավեր են
ավելի քան 30 (երեսուն) օր, Կողմերը իրավունք ունեն միակողմանիորեն դադարեցնել սույն Համաձայնագիրը:
6.4. Հաճախորդի կողմից Ծառայություններից հրաժարվելու և այլ Պայմանագրերի կատարման պահից
հրաժարվելու դեպքում Կապալառուն իրավունք ունի հետ պահել իր կողմից կատարված ծախսերը `Հաճախորդին
մատուցվող ծառայությունների մատուցման համար:
7. Հայցադիմումի և բողոքների քննության կարգը
7.1. Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման և (կամ) ոչ
պատշաճ կատարման մասին հաճախորդի պահանջը ներկայացվում է թղթային ձևով և պետք է գրանցվի
Կապալառուի կողմից այն ստանալու օրվանից: Հայցադիմումին պետք է ուղեկցվեն հայցի քննարկման համար
անհրաժեշտ փաստաթղթեր, որոնցում տեղեկատվություն պետք է նշվի Պայմանագրով նախատեսված
Կապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման վերաբերյալ:
7.2. Եթե ​​հայցադիմումը հիմնավորված համարվեց Կապալառուի կողմից, ապա հայտնաբերված
թերությունները պետք է վերացվեն: Հայցի մերժումը պետք է հիմնավորված լինի: Հաճախորդին կարող են
առաջարկվել տարբերակներ.
7.2.1. ստանալ Ծառայությունը մեկ այլ ժամանակ.
7.2.2. ստանալ մեկ այլ Ծառայություն ՝ համարժեք գնով.
7.2.3. օգտվել զեղչ Ծառայություններից.
7.3. Կողմերը լուծում են առաջարկի և պայմանագրի հետ անմիջական կամ անուղղակիորեն կապված բոլոր
վեճերը, որոնք կնքվել են բանակցությունների միջոցով առաջարկի ընդունման արդյունքում: Եթե ​​վեճը
հնարավոր չէ լուծել բանակցությունների միջոցով, ապա բոլոր վեճերը քննարկման ենթակա են դատարանում
Կապալառուի գտնվելու վայրում: Պահպանել Հաճախորդի կողմից վեճը լուծելու պահանջի կարգը` նախքան
դատարան դիմելը պարտադիր է:
8. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ և ՄՇԱԿՈՒՄ
8.1. Հաճախորդը, համաձայն 2015 թվականի մայիսի 15-ի, «Անհատական ​​տվյալների մասին» օրենքի թիվ ՀՕ-
49-Ն, «Առաջարկի ընդունման» արդյունքում, Կապալառուին համաձայնություն է տալիս անձնական տվյալների
հետ կապված հավաքագրման, պահպանման և մշակման, ներառյալ ավտոմատացված, այդ թվում `այսուհետ`
«Անձնական տվյալներ») Հաճախորդից կամ երրորդ անձից, որի շահերից ելնելով՝ Հաճախորդը պայմանագիր է
կնքում (ազգանուն, անուն, գրանցման հասցե, բնակության վայր, կոնտակտային հեռախոսահամարներ, էլ.
Փոստի հասցեներ, վճարման գումարներ), ներառյալ հավաքագրումը, համակարգումը, կուտակումը, պահումը,

պարզաբանումը և (թարմացումը, փոփոխումը), օգտագործումը, բաշխումը (ներառյալ փոխանցումը),
անհատականացումը, արգելափակումը, անձնական տվյալների ոչնչացումը: Անձնական տվյալների մշակումն
իրականացվում է սույն առաջարկի հիման վրա Կապալառուի հետ պայմանագիր կնքելու, ցանկացած այլ
պայմանագրի և դրանց հետագա կատարման, Հաճախորդի հետ պայմանագրեր կնքելու, որոշումների կայացման
կամ այլ գործողությունների ձեռնարկման նպատակով `Հաճախորդի կամ երրորդ անձանց համար` հաճախորդին
տեղեկատվություն տրամադրելով մատուցված ծառայությունների մասին: Կապալառուի ծառայությունների,
երրորդ անձանց նկատմամբ պայմանագրային պարտավորությունների կատարում, ինչպես նաև հաճախորդին
տեղեկացնելու տրամադրման պայմանների փոփոխությունների մասին սպասարկողներ, առաջարկի պայմանները,
Կապալառուի և / կամ դրա կապալառուների և գործընկերների կողմից մշակված և (կամ) առաջարկվող նոր
ապրանքների և ծառայությունների մասին: Հաճախորդը, առաջարկի ընդունումից հետո, համաձայնում է ստանալ
գովազդային տեղեկատվություն:
9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ և ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ
9.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում սույն առաջարկի ընդունումից հետո Համաձայնագրի 4.1 կետով
սահմանված կարգով և ուժի մեջ է Ծառայությունների մատուցման տևողության համար Ծառայությունները
մատուցելու պարտավորությունների մասով և այլ ժամանակահատվածների համար, եթե այդպիսի պայմանները
նշված են Առաջարկում (օրինակ ՝ կապված համաձայնության հետ, Անձնական տվյալների վերամշակում) կամ
մինչև դրա դադարեցումը սույն Համաձայնագրով նախատեսված հիմքերով, ներառյալ `ծառայություններ
մատուցելու տեխնիկական ունակության բացակայության դեպքում:
9.2. Հաճախորդն իրավունք ունի միակողմանիորեն դադարեցնել Պայմանագիրը `Կապալառուին գրավոր դիմում
ուղարկելու դադարեցման մասին գրավոր ուղարկելով ոչ ուշ, քան Ծառայությունների մատուցումն սկսվելուց 7
օր հետո:
10. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
10.1. Կապալառուի դեմ ուղղված բոլոր պահանջները հաճախորդի կողմից պետք է գրավոր ուղարկվեն
`օգտագործելով էլեկտրոնային փոստ` բովանդակության պարտադիր հավաստագրմամբ կամ հավելվածի
նկարագրությամբ արժեքավոր նամակով `առաքման հաստատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ
Համաձայնագրի պայմաններով:
10.2. Բոլոր մյուս հաղորդակցություններն ու առաջարկները, ինչպես նաև սույն Համաձայնագրին առնչվող
ցանկացած այլ փաստաթղթեր, բացառությամբ 8.1 կետում նշվածների: սույն առաջարկի միջոցով կարող են
ուղարկվել Կողմերի փոստային և էլեկտրոնային հասցեներ և տեղին են, եթե թույլ են տալիս նույնականացնել
ուղարկողին (օրինակ, պարունակում է այդ անձի անունը, էլ. փոստի հասցեն, կոնտակտային տվյալները):
11. Կապալառուի առանձնահատկությունները
Գլորիա2020 ՍՊԸ
ՀՎՀՀ ՝ 00211426
Հասցե ՝ 0028, Երևան, փ. Քեռի, տուն 50

0